REGULAMIN

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego Atlantic.pl, w tym dostarczania zamówionych Produktów, uiszczania przez Kupującego płatności za zamówione Produkty, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Sprzedający udostępnia Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Atlantic.pl, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy sprzedaży, w tym jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2. Regulamin ten nie ma zastosowania w przypadku zakupów dokonywanych przez podmioty gospodarcze na podstawie podpisanych z Via Moda Sp. z o.o. odrębnych umów handlowych.

3. Dokonując zakupów w sklepie internetowym Atlantic.pl, Kupujący akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.

4. Sklep Atlantic.pl szanuje i respektuje prawa konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw przysługujących Klientom na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Ustawy o prawach konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo i zastosowanie mają przepisy regulujące prawa konsumenta.

5. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także Ustawy o prawach konsumenta.

6. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Kupujących, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu Atlantic.pl.

§2
Definicje

Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

1. Atlantic.pl (zwany również dalej Sklepem) – sklep internetowy działający pod adresem www.atlantic.pl, prowadzony i administrowany jest przez firmę Via Moda Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 7 lok. 10, 00-640 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000551916, NIP: 5252614419, REGON: 361243059,

2. Produkt – towar, rzecz ruchoma będąca przedmiotem Sprzedaży za pośrednictwem sklepu Atlantic.pl

3. Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, dokonująca zakupów w sklepie Atlantic.pl. Kupującymi mogą być osoby, które ukończyły 13. rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;

4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej w ramach Via Moda, niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Przedsiębiorca – Kupujący, będący osobą fizyczną dokonującą zakupów za pośrednictwem sklepu Atlantic.pl w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

6. Sprzedaż – czynności związane z zawarciem umowy sprzedaży Produktów pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Sprzedaż odbywa się przez Internet na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

7. Sprzedający – Via Moda Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. 3 Maja 2 lokal 5, 00-391 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000551916, NIP: 5252614419, REGON: 361243059,

8. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze sklepu Atlantic.pl;

9. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);

10. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

§3
Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz minimalne wymagania techniczne korzystania ze sklepu Atlantic.pl

1. Korzystanie ze Sklepu Atlantic.pl możliwe jest z użyciem komputera, tabletu, smartfona lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet, pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych:

System operacyjny: Windows, Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS;

Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca;

Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768;

Łącze internetowe o przepustowości minimalnej 512 kbit/s dla pobierania informacji i 128 kbit/s dla wysyłania informacji;

Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE8, Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż Firefox 22, Google Chrome w wersji nie starszej niż Chrome 28; obsługująca Javascript nie starszy niż 1.5;

Sterowanie: klawiatura, mysz, ekran dotykowy.

2. Kupujący lub inna osoba korzystająca ze Sklepu Atlantic.pl zapewnia sobie we własnym zakresie środki informatyczne i telekomunikacyjne umożliwiające mu uzyskanie dostępu do Sklepu Atlantic.pl oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do korzystania z Internetu i uzyskania dostępu do Sklepu Atlantic.pl, a także ponosi koszty dostępu do sieci i sprzętu w związku z korzystaniem z Internetu oraz ze strony internetowej www.atlantic.pl.

3. Sklep Atlantic.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego, a także za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub innym urządzeniu używanym przez Kupującego.

4. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Atlantic.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich. Kupujący obowiązany jest do wprowadzania do formularzy dostępnych w Sklepie Atlantic.pl danych zgodnych ze stanem faktycznym. Kupujący zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Atlantic.pl, a w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Atlantic.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§4
Rejestracja i zasady korzystania ze Sklepu Atlantic.pl

1. Zamówienia składane w Sklepie przetwarzane są od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8.00 – 16.00. Zamówienia złożone w dni inne niż określone powyżej będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.

3. Składanie zamówień jest możliwe po założeniu konta użytkownika, poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.atlantic.pl, w którym należy podać imię i nazwisko (ewentualnie nazwę), adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon kontaktowy, a także zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień. W przypadku zakupu jednorazowego nie ma konieczności zakładania konta użytkownika - należy poprawnie wypełnić formularz zamówienia oraz zaakceptować zawarte w nim warunki i koszty dostawy.

4. W procesie rejestracji lub wypełniania jednorazowego formularza zamówienia Kupujący ma obowiązek podać prawdziwe i pełne informacje.

5. Adres wysyłki podany podczas zakładania konta użytkownika stanie się domyślnym adresem, który będzie używany do realizacji zamówień, jednakże przy każdym zamówieniu Kupujący będzie miał możliwość podania innego adresu wysyłki. W przypadku podania adresu służbowego, należy dodatkowo podać nazwę firmy.

6. Dokonując zakupów za pomocą konta użytkownika, Kupujący może w każdej chwili zmienić swoje dane teleadresowe celem ich aktualizacji oraz uzyskuje możliwość wglądu do historii dokonanych zakupów. Historia zakupów dla użytkowników niezarejestrowanych nie jest zapisywana, ponieważ dane służące do realizacji zamówienia są przetrzymywane w bazie danych tylko na czas realizacji konkretnego zamówienia.

7. W celu usunięcia konta użytkownika ze Sklepu Atlantic.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres e-mail: sklep@atlantic.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.

8. Sprzedający nie wyraża zgody na wykorzystywanie jakichkolwiek elementów graficznych należących do Sprzedającego. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych znajdujących się na stronie internetowej www.atlantic.pl przysługują Sprzedającemu.

§5
Procedura Sprzedaży i składanie zamówień

1. Informacje o Produktach zamieszczone na stronie www.atlantic.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Kupujący przesyłając zamówienie dotyczące Produktu za pośrednictwem Sklepu, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży.

3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest dokonać wyboru:

- zamawianych Produktów i ich ilości;

- sposobu dostawy oraz adresu dostawy;

- jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT podać dane do wystawienia faktury (tym nazwę firmy, adres oraz NIP;

- wybrać sposób płatności oraz dostawy.

4. Dostawy realizowane są zgodnie z formą wybraną przez Klienta na adres wskazany w zamówieniu. Zamówienia o wartości powyżej 199,00 PLN są realizowane na koszt Sprzedającego (nie dotyczy zakupów hurtowych w ramach sprzedaży B2B).

5. Wysłane przez Sklep Atlantic.pl przyjęcie zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

6. Ilośc produktów oferowanych w ramach sklepu Atlantic.pl jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

7. Zamówienia są przyjmowane według kolejności ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego z innych przyczyn, Sklep Atlantic.pl zawiadomi o tym fakcie Kupującego najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia umowy i niezwłocznie zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

8. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania Produktów do wysyłki przez Sklep Atlantic.pl oraz czas dostawy. Czas przygotowania Produktów do wysyłki obejmuje kompletowanie Produktów, zaksięgowanie płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie i nadanie paczki. Standardowo, po nadaniu przesyłki przez Sklep Atlantic.pl, firma kurierska doręcza zamówione Produkty w ciągu 1-2 dni roboczych.

§6
Prawa i obowiązki Kupującego

1. Składając zamówienie Kupujący oświadcza, że posiada zdolność do czynności prawnych w zakresie podejmowania zobowiązań w ramach niniejszego Regulaminu. Sklep Atlantic.pl nie ma obowiązku sprawdzania zdolności do czynności prawnych Kupujących i innych osób odwiedzających Sklep. W związku z powyższym, jeżeli Produkt zostanie zamówiony przez osobę nie posiadającą choćby ograniczonej zdolności do czynności prawnych, osoby, które za nią odpowiadają (w szczególności rodzice lub opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność za jej zamówienie oraz zapłatę ceny.

2. Kupujący jest odpowiedzialny za podanie prawidłowego i pełnego adresu wysyłki.

3. Jeżeli dane Kupującego podane w procesie zakładania konta użytkownika lub wypełniania jednorazowego formularza zamówienia ulegną zmianie, Kupujący zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji.

4. Sprzedający oświadcza, że posiada tytuł prawny do wszystkich Produktów oferowanych przez niego za pośrednictwem Sklep Atlantic.pl i jest uprawniony do rozporządzania nimi.

5. Sprzedający wysyła zamówione Produkty zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu i jest zobowiązany do zapakowania wysyłanych Produktów w sposób należyty, gwarantujący bezpieczne dotarcie do Kupującego.

§7
Cena, płatności i anulowanie zamówienia

1. Na całkowity koszt zamówienia składają się: cena Produktu oraz cena przesyłki (koszt dostawy). Cena Produktu wskazana na stronie Sklepu Atlantic.pl jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Kupujący może wybrać dowolną formę płatności dostępną za zamówione Produkty z dostawą na terytorium Polski:

- szybki przelew internetowy poprzez serwis Przelewy24, realizacja zamówienia odbywa się po autoryzacji wpłaty w systemie Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068,  

- przelew zwykły na konto:

VIA MODA Sp z.o.o
ul. Mokotowska 7 lok. 10
00-640 Warszawa
Pekao SA: 79 1240 1040 1111 0010 8518 2016
Tytuł przelewu: nr zamówienia + imię i nazwisko osoby zamawiającej

- płatność przy odbiorze: opłata za towar dokonywana jest przy odbiorze - płatność w formie gotówki przekazywana jesy za pokwitowaniem kurierowi.

2. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej www.atlantic.pl:

- podawane są w złotych polskich,

- zawierają podatek Vat,

- nie zawierają kosztów dostawy.

3. Zamówienie może zostać anulowane lub zmodyfikowane także na prośbę Kupującego złożoną przed dokonaniem wysyłki Produktu przez Sprzedającego. Prośba powinna zostać przesłana na adres e-mail: sklep@atlantic.pl , ale nie później niż 24h od momentu dokonania płatności.

4. Sprzedający wysyła zakupione Produkty najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. Termin doręczenia przesyłki przez przewoźnika każdorazowo wynika z wyboru formy dostawy. W przypadku firm kurierskich na ogół wynosi od 1 do 2 dni roboczych.

5. Wraz z zakupionym Produktem Kupujący otrzyma od Sprzedającego dowód zakupu Produktu w postaci paragonu fiskalnego lub na życzenie Kupującego faktury VAT.

§8
Dostawa

1. Zamówione Produkty mogą być dostarczone wyłącznie na terytorium Polski. Nie ma możliwości odbioru osobistego.

2. Koszty przesyłki są określone w zakładce "płatność i dostawa" i wynikają z wybranej przez Kupującego formy dostawy.

3. W przypadku zakupu kilku Produktów Kupujący płaci za przesyłkę tylko raz. W przypadku zamówień nietypowych lub hurtowych koszt dostawy uzgadniany jest indywidualnie z każdym klientem.

4. Sprzedający poinformuje Kupującego o wysłaniu Produktu za pośrednictwem wiadomości e-mail.

5. W wypadku niedoręczenia przesyłki Kupującemu, Sprzedający niezwłocznie złoży reklamację u dostawcy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez dostawcę Sprzedający zwróci niezwłocznie Kupującemu całość wpłaconej kwoty. Odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu zawarte w § 11.

6. Jeżeli okaże się, że Produkt uległ uszkodzeniu w transporcie, Kupujący zawiadomi o tym fakcie Sprzedającego, za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: sklep@atlantic.pl  wraz z protokołem szkody, jeżeli taki został sporządzony przez Kupującego.

7. W celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji z tytułu zniszczenia Produktu w transporcie, zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z zamówionym Produktem, w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, za pośrednictwem kuriera lub pracownika poczty, o ile będzie to możliwe, sporządził protokół szkody.

8. Sprzedający, niezwłocznie po otrzymaniu protokołu uszkodzenia przesyłki lub zawiadomienia o uszkodzeniu przesyłki w transporcie, rozpocznie proces reklamacyjny w firmie dostarczającej.

9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez dostawcę, sprzedający niezwłocznie zwróci kupującemu całość wpłaconej kwoty.

§9
Odstąpienie od umowy

1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakichkolwiek przyczyny od dnia, w którym Konsument obejmie faktycznie w posiadanie kupiony produkt.

2. Wykonując prawo odstąpienia Kupujący zobowiązany jest do zwrotu w stanie niezmienionym (ewentualne dopuszczalne zmiany stanu towaru to zmiany będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru) - Kupujący ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zosatło otwarte po dostarczeniu.

4. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres:

Via Moda Sp. z o.o.
ul. Gen. L. Okulickiegi 7/9
05 - 500 Piaseczno
Magazyn G24
z dopiskiem "ZWROT ATLANTIC" 

5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy bezpośrednie koszty zwrotu Towaru obciążają Konsumenta.

6. W przypadku umownego odstąpienia od niniejszej umowy, Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego wpłaty, w tym koszty przesyłki, używając tego samego sposobu płatności, który wybrał przy zapłacie za produkt.

7. Sprzedający może zwrócić Kupującemu płatności w inny sposób tylko pod warunkiem, że konsument wyraził na to wyraźną zgodę oraz, że sposób ten nie wiąże się dla konsumenta z żadnymi kosztami.

8. Zwrot kwoty należnej z tytułu odstąpienia od umowy następuje w terminie 14 dni od daty złożenia Sprzedającemu przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.

§10
Reklamacje

1. Sprzedającyma obowiązek dostarczyć Produkty wolne od wad w rozumieniu art. 556. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej klient ma prawo złożenia reklamacji.   

2. Reklamowany towar wraz  z wypełnionym przez Klienta formularzem zwrotu należy odesłać na adres:

Via Moda Sp.z.o.o.
ul. Gen L. Okulickiego 7/9
05 - 500 Piaseczno
Magazyn G24
z dopiskiem: REKLAMACJA ATLANTIC"

3. Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności określić żądanie związane z wadliwością Towaru (żądanie przysługujące z tytułu rękojmi wymienione zostały w formularzu reklamacyjnym).

4. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamację dowodu zawarcia transakcji.

5. Zapłacona kwota, w razie uszkodzenia lub wady produktu, o ile rzeczywiście istnieje, zostanie zwrócona w całości, łącznie z kosztami dostawy wysłania produktu i kosztami wysyłki tego produktu.

§11
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego Atlanitic.pl.

2. Spory mogące wystąpić pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, wynikające ze złożonego zamówienia  lub  dokonanej transakcji zostaną podddane roztrzygnięciu sądu powszechnego właściwego zgodnie z  przepisami:

- Ustawy kodeksu postępowania cywilnego  (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.);
- Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
- Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elekroniczną;
- Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

3. Sklep Atlantic.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie www.atlantic.pl co najmniej na 7 dni przed datą wejścia w życie wraz z informacją o dacie obowiązywania nowego Regulaminu.

4. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w  dniu ich złożenia.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2018 roku

Baner strony głównej 4

KĄPIELÓWKI

Nowe nowości, nowe możliwości, o tym co jest w ofercie

Atlantic
Atlantic

Przedmiot został dodany
do Twojego koszyka.

Atlantic
Atlantic

Przedmiot został dodany
do listy Ulubionych przedmiotów.

page
Sklep internetowy na Sellingo